Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pure Power Gym

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vestiging van Pure Power Gym (hierna te noemen “PPG” en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van PPG(hierna te noemen “de deelnemer”)
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmeldingen Pure Power Gym lidmaatschaps-pas

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het sportcentrum.
 2. Vóór de eerste training bij PPG ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de PPG-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige PPG-pas krijgt een deelnemer toegang tot PPG.
 3. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de PPG-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 4. Voor de PPG-pas wordt eenmalig € 5,00 in rekening gebracht.
 5. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de PPG-pas, zal een nieuwe pas benodigd zijn. Voor een eventuele vervangende pas zal eveneens € 5,00 in rekening worden gebracht.

Artikel 3: lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij PPG zal altijd op de 1e van de 4 wekelijkse periode ingaan en de duur is afhankelijk van het afgesloten abonnement. Elk abonnement zal, na verstrijken van de initiële duur, 4 wekelijks stilzwijgend worden verlengd met een 4 weken.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dien te geschieden vooraf via de automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt er een betalingsverzoek uitgegeven. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor de rekening van de deelnemer.
 4.  Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen dertig kalender dagen.
 5. De PPG-pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsplicht word voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot PPG worden geweigerd. PPG is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsplicht vervalt.
 6. PPG houd zich het recht om voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 4 weken  voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: trainingstijden

 1. PPG behoudt zich het recht voor om openingstijden,- plaats,- programma’s e.d. te wijzigen.
 2.  Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden door PPG, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op de officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is PPG gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: beëindiging van het lidmaatschap

 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door invullen van een mutatieformulier in de vestiging van PPG.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 3. De opzegtermijn bedraagt 4 weken voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming art. 3, lid 1.
 4. PPG behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het personeel een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder terug gave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: risico en aansprakelijkheid

 1. PPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, het volgen van groepslessen of een programma bij PPG, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. PPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval.
 4. De deelnemer is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer PPG vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de PPG –vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de PPG-vestiging staan op de website van PPG en zijn bij de receptie van de PPG-vestiging op te vragen

.Artikel 8: persoonsgegevens

 1. PPG verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. PPG kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij PPG door middel van een schriftelijke kennisgeving of door dit kenbaar te maken bij het bestuur van PPG.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand van de computer waarin alle deelnemers van PPG zijn opgenomen. PPG en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9: drank, etenswaren en roken

 1. PPG is een rookvrij sportcentrum
 2. Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaar is verboden in de horeca, met uitzondering van het gebruik van bidons, gevuld met water
 3. Het nuttigen van etenswaren is alleen in het bar/restaurant gedeelte toegestaan.
 4.  In de fitnesszaal is alleen het gebruik van bidons en drinkflesjes met een afsluitbare dop of sportdop toegestaan.

Artikel 10: gedrag sporter

 1. De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
 2. De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door PPG opgestelde regels, zowel in als om het pand, en verklaart hierbij deze regels te zullen naleven.
 3. Bij bezit, handelen of gebruik van verboden stimulerende middelen, wapens en andere middelen/goederen die bij wet verboden zijn, in of om het pand van PPG behoudt PPG zich het recht om het contract/abonnement per direct te ontbinden. Bij ontbinding maakt de cursist/lid geen aanspraak op tegoeden en de toegang tot PPG zal voorgoed worden ontzegt

Artikel 11: rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomstige door of met PPG aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en PPG, zullen worden beslecht door een daar toe bevoegde rechter in het arrondissement waar de PPG-vestiging is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van PPG te accepteren.